Actievoorwaarden

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op PRO PLAN puppy Kraamhulp (de “Actie”) van Nestlé Nederland B.V., Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen (“Nestlé”) ter promotie van PRO PLAN puppyvoeding. De actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn te verkrijgen bij Nestlé Nederland Consumentenservice en zijn tevens te raadplegen op www.nestlepromoties.nl/proplanpuppy (“Actiewebsite”).
 • Nestlé behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nestlé daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Nestlé bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
 • Nestlé behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere promotionele acties.
 • Deze Actie geldt enkel voor consumenten.

Deelname

 • Het aangevraagde product wordt enkel verstuurd naar een postadres binnen Nederland.
 • U kunt één keer deelnemen aan deze Actie.
 • Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
 • Deze actie is uitgesloten voor minderjarigen.

Actieopzet

 • De Actie loopt van 10-1-2022 t/m 31-12-2022 en zolang de voorraad strekt. Na deze datum vervalt de Actie en is bestellen via deze Actie niet meer mogelijk.
 • Schrijf je in voor Kraamhulp door je gegevens in te vullen op onze actiepagina. Na ontvangst van jouw inschrijving en validatie van het hondenpaspoort, versturen wij ons puppypakket naar je toe. Dit puppypakket bestaat uit 3kg Pro Plan puppyvoeding, een maatbeker, trainingszakje, kortingscoupon, consumentenfolder en puppygids. Binnen 5-7 dagen na je aanvraag ontvang je ons puppypakket op het opgegeven adres.
 • Door registratie geven deelnemers akkoord om in navolging van deze Actie eenmalig communicatie te ontvangen met betrekking tot het invullen van een enquête over ons puppypakket. Het invullen van de enquête is niet verplicht voor het ontvangen van een puppypakket. Op het invullen van de enquête zijn aanvullende voorwaarden van toepassing die geaccepteerd moeten worden voordat de enquête ingestuurd kan worden.

Privacy

 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het puppypakket.
 • De (persoons-)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Nestlé met inachtneming van de privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld op http://www.nestle.nl/info/privacyverklaring.
 • Nestlé zal de persoonsgegevens gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. We bieden ook het puppy Kraamhulp programma aan. Je kunt ervoor kiezen je hiervoor in te schrijven, in het aanvraagformulier van een puppypakket, zodat je e-mails van ons ontvangt met een aantal handige tips tijdens de puppyfase. Dit is geen voorwaarde voor het ontvangen van het puppypakket.
 • De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de Actie aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien het zonder registratie niet mogelijk is om deel te nemen.

Aansprakelijkheid

 • Nestlé en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nestlé.
 • Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Nestlé is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Nestlé is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

Slotbepalingen

 • Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé.
 • Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • Voor extra informatie, eventuele meldingen met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestlé:
  • per telefoon op het nummer 0800-0228383 (gratis);
  • per brief op het adres: Nestlé Nederland, t.a.v. Consumentenservice, Nestlé Purina PetCare, Antwoordnummer 1199 1180 VD Amstelveen;
  • via het online contactformulier op de website www.nestle.nl (http://www.nestle.nl/info);
  • via email: [email protected].

De consumentenservice behandelt uw vragen en meldingen zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Nestlé afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/melding en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.


Vastgesteld op 1-1-2021