Actievoorwaarden Nescafé – Chocolate Caramel Brownie Mocha sample activatie

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de sampling NESCAFÉ® – Chocolate Caramel Brownie Mocha sample actie (de “Actie”) van Nestlé Nederland B.V., Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen (“Nestlé”). De actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn te verkrijgen bij Nestlé Nederland Consumentenservice en zijn tevens te raadplegen op www.nestlepromoties.nl/nescafebrownie (“Actiewebsite”)
 • Nestlé behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nestlé daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Nestlé bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
 • Nestlé behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

Deelname

 • Per naam, achternaam, adres en e-mailadres combinatie kan maximaal 1 keer worden deelgenomen.
 • Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers (“Deelnemers”)zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
 • Deelname is voorbehouden aan personen van ten minste 18 jaar.

Actieopzet

 • De Actieperiode voor de sampling activatie loopt van 13/11/2023 t/m 4/12/2023 (“Actieperiode”).Gedurende de Actieperiode kunnen deelnemers gratis proefsamples aanvragen van NESCAFÉ® Gold Cappuccino en Chocolate Caramel Brownie Mocha. Per consument kan slechts één sampleaanvraag worden gedaan. Sample aanvragen na 1/12/2023 zullen niet meer gehonereerd worden. Voor deze actie geldt een maximaal aantal op te vragen samples door consumenten zolang de voorraad strekt.
 • Om de sample aan te vragen, vullen Deelnemers het inschrijfformulier op META in (Aanhef, voor- en achternaam, woonadres, emailadres). Zodra de aanvraag voor de gratis proefsample binnenkomt, zal Nestlé de aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en de proefsample per post aan de Deelnemer toesturen.
 • De samples worden uiterlijk 15/12/2023 per post verzonden naar het door de Deelnemers opgegeven adres.
 • Samples worden enkel verstuurd naar adressen in Nederland

Privacy

 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Nestlé kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 • De (persoons-)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Nestlé met inachtneming van de privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld op http://www.nestle.nl/info/privacyverklaring.
 • Nestlé zal de persoonsgegevens gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. . Er bestaat voor de Deelnemer de mogelijkheid om in de toekomst per e-mail informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Nestlé door het betreffende vakje op de Actiewebsite aan te vinken.
 • De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de Actie aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien het zonder registratie niet mogelijk is om deel te nemen.

Aansprakelijkheid

 • Nestlé en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nestlé.
 • Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Nestlé is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Nestlé is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

Slotbepalingen

 • Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé.
 • Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • Voor extra informatie, eventuele meldingen met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestlé:
  • per telefoon op het nummer 020 5699 699);
  • per brief op het adres: Nestlé Nederland B.V., t.a.v. Consumentenservice, Postbus 134, 1180 AC Amstelveen;
  • via het online contactformulier op de website www.nestle.nl (http://www.nestle.nl/info);
  • via email: [email protected].

De consumentenservice behandelt uw vragen en meldingen zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Nestlé afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/melding en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.


Vastgesteld op 03.11.2023

Available 0%